Leonie Van den Dijck en O.L.Vrouw van Smarten te Onkerzele

Daags na het feest van de Kruisverheffing vieren wij het feest van O.L.V. van Smarten, op 15 september. Op dit feest herdenken wij de Zeven Smarten, of Weeën, die Maria gekend heeft tijdens haar aardse leven. Een plaats waar O.L.Vrouw van Smarten een bijzondere verering geniet is het Vlaamse Onkerzele.

De Moeder Gods verscheen daar in 1933 meermaals aan Leonie Van den Dijck, moeder van dertien kinderen, waarvan er nog negen in leven waren. Maria vroeg Leonie ervoor te zorgen dat de ommegang ter ere van O.L.V. van Smarten opnieuw in het dorp georganiseerd zou worden. Daarbij wilde de H. Maagd dat de kapelletjes die de zeven smarten uitbeelden gerestaureerd of opnieuw opgebouwd zouden worden. O.L.Vrouw tekende met haar voet ook een grondplan van een kapelletje uit die Zij graag ter ere van Haar op de verschijningsplaats wilde – “De kapel mag klein zijn, maar volgens de liefde welke men betonen wil, mag zij ook groter zijn.” De nieuwe kapel is er in mei 1998 ingewijd.

Aangezien deze verschijningen in Onkerzele kort na de verschijningen in Beauraing en Banneux plaatsvonden, werd het nieuws eerder met spot en hoon in de pers gebracht. Vele mensen konden niet geloven dat Onze Lieve Vrouw nu voor de derde keer op een plaats in België verscheen en de pers werkte dit ongeloof nog meer in de hand. Desondanks kende Onkerzele een grote aantrek aan bedevaarders tijdens de Hemelse Verschijningen aan Leonie aan de kapel met Lourdesgrot in de Kampstraat. Velen waren dan ook getuige van de drie zonnewonderen die er in december 1933 en januari en februari 1934 plaatsvonden.

In totaal waren er 36 openbare verschijnen van Maria aan Leonie aan de kapel. De Moeder Gods verscheen er als O.L.V. van de Armen, O.L.V. met Haar Onbevlekt Hart, O.L.V. van Smarten en als Koningin van de Rozenkrans. Nadien had Leonie nog talloze private verschijningen van de H. Maagd en van Haar Goddelijke Zoon. Leonie was een bijzonder begenadigde. Zo aanschouwde zij tal van visioenen en kon zij zich in de geest over de hele wereld verplaatsen. Zij bezat dan ook een grote kennis over Bijbelse geschiedenis en toekomstige gebeurtenissen, maar ook over het leven van haar vrienden die vaak versteld stonden wanneer Leonie exact het gebeurde kon vertellen, terwijl ze daar onmogelijk iets over kon weten. Leonie liep niet te koop met hetgeen de Heer haar openbaarde, zo had ze het moeilijk met nieuwsgierigheid en klapte ze vaak dicht wanneer men begon door te vragen over hetgeen haar geopenbaard was. Zij deelde ook haar ervaringen niet met diegenen die meenden zelf de waarheid in pacht te hebben en daarmee de Kerkelijke Leer ondermijnden. Veel van Leoniekes visioenen mochten op haar vraag pas openbaar gemaakt worden na haar dood. Zij voorspelde in haar leven de dood van Koning Albert I en deze van Koningin Astrid. Ook had zij gewaarschuwd voor de tweede Wereldoorlog en enkele bijzonderheden die tijdens deze oorlog zouden plaatsvinden. Ze had tevens voorzegt dat zij na haar dood niet snel zou vergaan. Dit klopte, toen men haar 23 jaar later opgroef, was haar lichaam nog intact.

 

Leonie was een echte offerziel. Zij bad haast voortdurend de Rozenkrans en bracht dag en nacht boete. Jarenlang sliep zij ’s nachts op de harde vloer om de zonden van haarzelf en haar familie uit te boeten. Haar leven kende opmerkelijke perioden van vasten, waarbij zij naast enkele druppeltjes tonicum, opgelost in water, geen voedsel aanraakte. Zij was dan, buiten de H. Communie, zelfs niet in staat om vast voedsel in te slikken. Hoewel dit minder geweten was, droeg zij ook de Heilige Kruiswonden van Jezus. Vooral de zijdewonde deed haar enorm lijden, zodanig dat ze deze wonde zelfs voor haar familie verzweeg.

De oproep van Onze Lieve Vrouw te Onkerzele was heel eenvoudig: “Bidt en doet boete.” Leonie herhaalde deze boodschap talloze keren, maar tevergeefs – slechts weinigen luisterden naar deze Hemelse oproep, met alle gevolgen van dien…

Elke eerste zaterdag van de maand kan men terecht in Onkerzele voor de H. Mis en de Ommegang van O.L.V. van Smarten. De H. Mis is om 15:00h, daarna, om 16:00 kan men zich naar het kapelletje in de Kampstraat begeven, waar de verschijningen plaatsvonden,om de ommegang mee te volgen. Tijdens de ommegang wordt de Rozenkrans gebeden en wordt gemediteerd over de zeven weeën van Maria. De ommegang eindigt vóór de grot met de Litanie van Onze Lieve Vrouw, daarna volgt de zegen van de priesters. Na de ommegang gaat men gezamenlijk bidden bij het graf van Leonie. Ook het huisje van Leonie kan achteraf bezocht worden.

Naast de eerste zaterdagen wordt hetzelfde programma uitgevoerd op 15 september – feestdag van O.L.V. van Smarten, en op 23 juni, sterfdag van Leonie Van den Dijck.

Leonie heeft ervoor gezorgd dat haar visioenen en openbaringen opgeschreven werden, zodat deze na haar dood konden uitgegeven worden. Voor deze taak had zij een zekere meneer Gustaaf Schellinck uit de grote groep bedevaarders gepikt. Meneer Schellink wist niet wat hem te wachten stond toen Leonie hem zij dat hij regelmatig zou moeten langskomen. In de loop van de jaren werd hij een hartsvriend van Leonie, waar zij veel aan toevertrouwde. Mr. Schellinck hield alles nauwgezet bij en publiceerde op basis van zijn aantekeningen een boek over Leonie na haar dood. Dit boek werd in 1994 opnieuw uitgegeven door de kleinkinderen van Leonie en is nog steeds verkrijgbaar.

Hieronder een fragment uit het boek, Deel III – hoofdstuk 4, over de zielen van het Vagevuur. Leonie vertelt aan meneer Schellinck:

… Het is voor ons allen een grote en dwingende plicht, dikwijls voor de zieltjes van het vagevuur te bidden. Zij kunnen voor zichzelf niets doen, terwijl wij, door onze gebeden, hun lijden aanzienlijk kunnen verlichten en verkorten. Hoe meer zieltjes wij helpen verlossen uit het vagevuur, hoe meer vrienden wij ons maken vóór de troon van God. Één zieltje door ons uit het vagevuur gered, zou niet meer kunnen dulden dat ze we zouden verloren gaan. Als één zieltje reeds in staat is om ons zo te helpen, dat we van onze gelukzaligheid verzekerd zijn, wat moet het dan zijn voor dezen die zich talrijke vrienden hebben gemaakt vóór Gods Troon…

Bron: SCHELLINCK Gustaaf, Het Wonderbare Leven van Leonie Van den Dijck, Uitgave van de kleinkinderen van Leonie samen met het “Komiteit voor de zaak Leonie Van den Dijck z.g.” te Onkerzele, 1994


Foto’s zelf genomen op 15 september:

Eén van de staties van de Ommegang van de Zeven Smarten van Maria te Onkerzele (daterend uit de 17de eeuw).

Verschijningskapelletje.

Graf van Leonie Van den Dijck met vele dankbetuigingen.

Woonhuis van Leonie Van den Dijck, nu een klein museumpje.

Hoe God de zijnen beschermt: het mirakel van Hiroshima

hiroshima2

Begin augustus 1945 werden twee atoombommen op Japan gegooid, één op Hiroshima op 6 augustus en één op Nagasaki op 9 augustus. In Hiroshima werden ongeveer 80.000 mensen onmiddellijk gedood, en heeft de explosie in totaal ruim 130.000 doden veroorzaakt. In Nagasaki werden ongeveer 40.000 mensen gedood en één derde van de stad werd vernield.

Vier Jezuïeten die nabij het hypocentrum van de aanval op Hiroshima verbleven overleefden de catastrofe, en de radioactieve straling die duizenden doodde in de maanden daarna, had geen effect op hen.

De priesters waren Hugo Lassalle, Hubert Schiffer, Wilhem Kleinsorge en Huber Cieslik, en waren op het moment van de aanval in de pastorij van de kerk van O.L.Vrouw Ten Hemelopneming, één van de weinige gebouwen die de nucleaire ontploffing doorstonden. Vader Cieslik schreef in zijn dagboek dat ze enkel kleine verwondingen opliepen van gebroken ruiten, maar niets overhielden van de atoomenergie die vrijkwam.

De dokters die hen verzorgden waarschuwden hen dat de stralingsdosis die ze ontvingen serieuze verwondingen zou veroorzaken, alsook ziekte en een vroege dood. Echter, de diagnose kwam nooit uit. Er ontwikkelden zich nooit afwijkingen en in 1976 woonde vader Schiffer een Eucharistisch Congres bij op de Filipijnen, waar hij zijn verhaal vertelde. Hij bevestigde dat de andere Jezuïeten nog steeds leefden zonder enige kwalen. Ze werden zo’n 200 keer onderzocht door tientallen dokters, in de loop van de daarop volgende jaren. Er werd geen enkel spoor van radioactieve straling in hun lichaam gevonden.

De vier religieuzen twijfelden er nooit aan dat ze gezegend zijn geweest met bescherming door God en de Heilige Maagd Maria. “We leefden de boodschap van Fatima, en we baden de Rozenkrans elke dag,” legden ze uit.

http://www.catholicnewsagency.com/news/the-miracle-of-hiroshima-jesuits-survived-the-atomic-bomb-thanks-to-the-rosary-69261/

Verschijningen en openbaringen van zielen in het Vagevuur

purgatory1

Overledenen openbaren zich soms aan levenden, en dit is niet zo uitzonderlijk en komt veelvuldig voor in heiligenlevens. Te Rome bestaat er een museum van het vagevuur, enig in zijn soort, gesticht door E.P. Jouët, die met een echt kritisch-wetenschappelijke ijver meer dan driehonderd gevallen met veel zorg onderzocht. Hij aarzelde niet daarvoor lange reizen te ondernemen, originele stukken aan te werven of foto’s te laten maken van deze stukken en gewetensvol relaas uit te brengen over elk geval. Hier volgen enkele gevallen uit de vele.

museo-delle-anime-del-purgatorio-roma

Een blik in het museum.

Indruk nagelaten door de geest van mevr. Leleux op de hemdsmouw van haar zoon Jozef in de nacht van 21 juni 1789 te Wodecq bij Mons (België).

Op het ogenblik van de feiten was deze zoon 32 jaar oud, ambachtsman en leefde zoals iedereen, vermaakte zich in drankgelegenheden en danszalen. Het begon met nachtelijke sterke geluiden, elf nachten na elkaar, zodat hem eten en drinken verging met weerslag op zijn gezondheidstoestand. In den acht van 21 juni verscheen hem een vrouw gans in vlammen gehuld: “Mijn zoon, (hij was amper 5 jaar toen zijn moeder overleed) mijn zoon, zeg vaarwel aan drank- en dansgelegenheden, zoniet zult ge het Rijk der Hemelen niet betreden. Uw vader is nog drie Missen schuldig aan de Heer.” de zoon vroeg stamelend om vergiffenis, maar zij antwoordde: “Het is aan de allerhoogste dat ge om vergeving moet vragen. Verander uw levenstrant, bid veel voor de Kerk. Geef mij de hand.” En ondertussen drukte zij de hand op de schouder van haar zoon zodat op het linnen de indruk van een vrouwenhand achterbleef. Daarvan wordt de foto hierboven weergegeven. ’s Morgens vroeg ging de zoon, Jozef, alles overmaken aan de pastoor en biechtvader. De drie Missen werden zonder uitstel opgedragen en de moeder werd uit het Vagevuur verlost, na 27 jaar. De verschijning bewerkte de bekering van de zoon en van talrijke familieleden en vrienden. Zo vormde zich in 1800 de geestelijke familie van de Fort-Lillo bij Mons. Later stichtten zij een kloostergemeenschap met de H. Basilius als patroon. Jozef Leleux stierf in de geur van heiligheid in 1825.

Verschijning in 1670 van de geest van de eerste vicaris van Hall (Tirol), Christophe Wallbach, overleden op 5 mei 1605.

De eerste vicarissen van Hall bekleedden van oudsher een zeer belangrijke plaats; zij waren de aangestelde predikanten van de parochie. Na het overlijden van de vicaris Christophe Wallbach, werd zijn huis door ‘geesten’ bezocht. Schokken, geluiden en lawaai waarvan de oorzaak onbekend bleef. Dit duurde 65 jaar. In 1670 woonde daar de eerste vicaris Mathias Eberlé, met een zeer vrome en deugdzame huishoudster. Deze bekloeg zich het niet langer te kunnen uithouden omdat het huis door ‘geesten’ werd ingenomen. De vicaris verlangde niet gestoord te worden door die praatjes, maar opeens stond de geest van vicaris Wallbach voor hem. Het open boek op de tafel werd dichtgeslagen en de geest zette een duim op de omslag. Het boek bevatte sermoenen over de H. Maagd en werd gedrukt in Ingolstadt in 1595, gebonden in hout en bedekt met leer. De sporen van de verbranding gaat tot bladzijde 81. Het boek werd vanaf de predikstoel aan het volk getoond en maakte grote indruk.

Afdrukken nagelaten door de geest van Vader Panzini op een kleine houten tafel en de mouw van een hemd van abdis Isabella Fornari, overste van de Arme Clarissen van het klooster van St. Franciscus in Todi, in 1731.

De vier markeringen werden nagelaten door de overleden Vader Panzini, de vroegere Benedictijner abt van Mantua, op 1 november 1731. De eerste afdruk is de linkerhand ingedrukt in de tafel die abdis Isabella gebruikte voor haar werk; het is heel duidelijk, en het draagt ook een kruisteken die diep in het hout is ingebrand. De tweede is dezelfde hand op een stuk papier; de derde is de rechterhand op de mouw van de tuniek van de abdis en het vierde is dezelfde hand op de tuniek, maar die door de tuniek ging en een afdruk naliet op de mouw van het hemd, en dat met bloed bevlekt werd. Het relaas van deze gebeurtenissen werd gegeven door Fr. Isodoro Gazala van het Gezegende Kruis, de biechtvader van de abdis. Hij beval haar van de delen af te snijden waar de afdrukken werden nagelaten en ze aan hem te geven om te bewaren.

Afdruk van de vingers van de geest van mevrouw Louise Le Sénéchal op de slaapmuts van haar echtgenoot Jean in 1875.

Voor haar dood deed zij haar echtgenoot beloven te zorgen voor gebeden. Deze hield echter zijn belofte niet en kort daarop hoorde hij ’s nachts in zijn huis vreemde geluiden en zag hij iets als bewegende schaduwen; dit hield een tweetal jaren aan. Eindelijk verscheen hem ’s nachts een vrouw midden in het vuur. Hij herkende aanstonds zijn vrouw, en zij sprak: “Ge hebt me beloofd gebeden voor mij te laten verrichten en ge hebt uw belofte niet gehouden. Vraag geld aan mijn dochter, deze zal u helpen.” Hij antwoordde: “Ze zal me niet willen geloven!”. “Ze zal u wel geloven, ik geef u een bewijs.” En ze plaatste haar hand op de muts die zijn hoofd bedekte. Bij nazicht bleek deze op 5 plaatsen verbrand te zijn. De echtgenoot, Jean Le Sénéchal, vroeg de gebeden aan de zusters Trinitariërs en hun aalmozenier, kanunnik Moudonit, droeg verschillende Missen op. En vrome personen deden de kruisweg. De geluiden en verschijningen van schaduwen hielden op. Bij inspectie van de vlekken viel de stof van de duimvlek uit (zie ook foto in het midden). Het verslag van deze gebeurtenis werd opgemaakt door priester Jean Hay.

 

Uit: “Brief uit de Hel”, niet officiële uitgave door Frans Jacobs, Mechelen

Foto’s: google

Uit de boodschappen van San Damiano

vierge

Op 29 september 1961, op het feest van aartsengel Michaël in een klein dorp in het noorden van Italië, San Damiano, lag een nederige boerin en huismoeder op sterven. Ze heette Rosa Quattrini en ze werd plotseling bij haar thuis genezen door een jonge Vrouw die haar bezocht, en na haar genezing plots verdween.

In mei 1962 maakt de jonge Vrouw zich aan Rosa bekend als « Moeder van de vertroosting en van de zwaar beproefden » toen Rosa op weg was naar naar Pater Pio in San Giovanni Rotondo.

Op 16 oktober 1964 verschijnt de Heilige Maagd voor de eerste keer aan Rosa in haar tuin boven de perenboom en ze geeft haar de EERSTE BOODSCHAP die zij aan de hele wereld moet bekendmaken:

“Mijn kleine meisje, ik kom van zeer ver. Vertel tegen iedereen dat men moet bidden, dat Jezus Zijn kruis niet meer kan dragen. Ik wil dat iedereen gered wordt, de goeden en de slechten. Ik ben de Moeder van de Liefde, de Moeder van iedereen, jullie zijn allemaal mijn kinderen, daarom wil ik dat jullie allemaal gered worden! Daarom ben ik gekomen, om iedereen ertoe te brengen te bidden. Omdat de kastijdingen nabij zijn. Ik zal iedere vrijdag terugkomen, en ik zal je boodschappen geven, die je aan iedereen bekend moet maken.”

Vanaf die dag begint de belangrijke missie van Mamma Rosa. De Heilige Maagd blijft verschijnen en haar vele boodschappen geven die voor de hele wereld bestemd zijn, tot haar dood in 1981.

thY39Z8EGL

Zij komt om de gesel Gods te verminderen

Maria waarschuwt meerdere malen voor Gods toorn.

“Ontwaak! De tijd is gekomen om te handelen. De Godsgerichten staan voor de deur.” (29-10-1966)

“Bidt de eeuwige Vader om clementie en erbarmen, opdat Hij deze zware gesel milder make. De eeuwige Vader is het moe, zo moe, mijn zonen, en wil niet langer wachten.” (11-11-1966)

“Mijn kinderen, bereidt u voor, bereidt u voor door een goede biecht en een vrome Communie. Weest bereid, want deze ogenblikken zijn vol verschrikking en verdriet.” (30-6-1967)

“Deze tijden van de Goddelijke toorn zullen des te erger zijn naarmate de middelen ten heil zich ver van ons bevinden… Wanneer wij ons heden niet bekeren in de tijd van Gods genade en rust, hoe zullen we het dan doen wanneer Gods toorn over ons losbarst? Dan zullen we voor Gods gericht staan. Wat hebben wij met de genaden gedaan, die we thans hebben ontvangen, die een moeder ons schonk, die met de tranen in haar ogen ons tot boete riep? Blijf sterk in het geloof, ontvangt Jezus vaak in het Sacrament des Altaars. Bereidt u voor, vervuld van geloof en liefde, zodat, wanneer het uur der verschrikking en der beproeving slaat, gij de kracht en de moed zult hebben om stand te houden.” (30-12-1966)

Toevlucht bij Maria zoeken

Maria smeekt dat men de rozenkrans bidt en zich aan haar vastklampt:

“Klampt u aan mij vast, mijn kinderen, in een groot geloof en met een grote liefde in het hart.” (2-7-1967)

“Klampt u met een sterk geloof aan mij vast. Door het geloof zult u alles oplossen. Ik ben de Moeder der liefde, de Moeder der goedheid, vol van troost. Ik wil zo innig dat allen gered worden, allen, de goeden en de slechten. Ik wil u allen onder mijn mantel nemen en u heel dicht tegen mij aandrukken.” (30-6-1967)

“Wees sterk, laat u niet door de bekoringen overweldigen, want de duivel wil alle zielen tot zich trekken en onheil in de wereld aanrichten. Klampt u aan mij vast, mijn kinderen, aan mij, uw hemelse Moeder, die uur na uur over u waakt.” (29-6-1967)

De Eucharistie

De Moeder Gods vermaant en herinnert de mensen met kracht aan de waarheid van het Sacrament van de Eucharistie. Deze vermaning omvat drie aspecten: de waardige ontvangst van de Eucharistie, de waarde en noodzakelijkheid van het vieren van het Misoffer en de aanbidding van het allerheiligste Lichaam van Christus buiten de H. Mis.

Over de H. Communie zegt zij het volgende:

“Ontvangt Jezus vaak en bereid uw zielen voor. Zij moeten rein zijn en wit als sneeuw.” (4-3-1966)

“Jezus wacht vol liefde in het allerheiligste Sacrament des altaars. Jezus wil uw zielen ontvlammen… wil in uw harten zijn… wil u genaden brengen. Jezus geeft zulk een helder, zulk een groot licht. Hij geeft u zo’n groot licht om alle zielen te doen ontwaken.” (15-121967)

“Thans mijn lieve kinderen, zal ik u verklaren, hoe u zich op het ontvangen van Jezus moet voorbereiden. Voor u tot de tafel des Heren nadert, moet u uw hart toebereiden. Roept alle heiligen en engelen en uw hemelse Moeder aan, opdat zij u allen aan de Communietafel begeleiden. Zo zult u met grote liefde en vreugde Jezus ontvangen. Nadat Jezus ontvangen hebt, moet u niet meteen weggaan. Men mag niet weggaan zonder dat Jezus het hart is binnengegaan, want anders beledigt men Hem. Hij schenkt u dan zoveel genaden, zegen en kracht. Dan pas mag men van de Communiebank opstaan. Verder moet men de engelen en de heiligen te hulp roepen, opdat ook zij tezamen met ons de lieve Jezus voor de vele genaden bedanken, die Hij ons schenkt. Jezus is de Koning der koningen, Hij kan alles aan u geven. Hij schenkt u allen Zijn genaden, maar men moet Hem met een grote liefde ontvangen, met een diep berouw over de zonden, dan zal Jezus uw hart met liefde voor Hem vervullen, uw hart gevoelig maken, u met genaden overstromen en al uw moeilijkheden verlichten.” (11-8-1967)

Uit: De H. Maagd in San Damiano, uitgeverij Sainte Anne, Marquain, 1979

Tekenen van hoop na een ramp…

1369664358001-AP-Oklahoma-Tornado2-1305271207_4_3_rx383_c540x380

Na een tornado in Oklahoma in 2013 staat van een huis enkel nog de schouw recht met… een kruisbeeld.

11825914_1026064710760048_4455465769122721513_n

Een onaangeroerd Mariabeeld na een grasbrand in Spanje in de zomer van 2015.

Inmaculada_leugo_del_Huracan_Sandy

Onaangeroerd Mariabeeld na de doortocht van orkaan Sandy in New York in 2013, waarbij een hele wijk afbrandde door een kortsluiting in een elektriciteitscentrale.

typhoon

Onbeschadigd Christusbeeld na de doortocht van supertyphoon Haiyan in de Filipijnen in 2013.

2013-11-20T124823Z_52485179_GM1E9BK1LOT01_RTRMADP_3_PHILIPPINES-TYPHOON

Idem. Een beeld van de H. Maagd in een kerk waarvan het dak is weggeblazen door de typhoon.

blmother

Beeld van de H. Maagd in Waveland, Mississippi, de VS, na de doortocht van orkaan Katrina in 2005. Let op de boom die vlak voor haar ligt.

tornado

Foto genomen na de doortocht van een tornado in Oklahoma in maart 2015.

wtcross

eGNy7MW

Na de aanslagen van 11 september 2001 vond men verschillende kruisen, bestaande uit restanten van ijzeren poutrellen, staande in het puin. Heden één ervan een monument.

17_maribojoc

Een Mariabeeld dat ongedeerd tussen het puin staat na een zware aardbeving op de Filipijnen in 2013.

davophiliipines2011

Een Mariabeeld voor een vernield huis in de Filipijnen, in 2013. Na zware overstromingen zagen de inwoners van dit huis hun Mariabeeld intact rechtstaan vóór hun huis.

Na een ramp laat God tekenen na, om de mensen aan te sporen zich te bekeren en meer te bidden.

Verschijningen van de H. Maagd in Zeitoun, Egypte, 1968

zeitoun1

zeitun2

Op de avond van 2 april 1968 verscheen de H. Maagd Maria boven verschillende koepelgewelven van Koptisch Orthodoxe kerken die naar haar vernoemd waren in Zeitoun, Caïro, in Egypte. Deze verschijningen gebeurden regelmatig gedurende een jaar en vele mensen waren hiervan getuige. Enkelen slaagden er zelfs in om een foto te nemen. De verschijningen werden door duizenden gezien, zowel Katholieken, Protestanten, Joden en Moslims. Velen werden genezen en bekeerden zich.

http://www.visionsofjesuschrist.com/weeping18.htm

Meer over deze verschijningen: http://www.zeitun-eg.org/zeitoun1.htm