Bron van Geluk – 15 gebeden door de Heer geopenbaard aan de H. Brigitta

De vijftien gebeden geopenbaard door Onze Heer Jezus Christus aan de Heilige Brigitta in de kerk van Sint-Paulus te Rome. Door het dagelijks verrichten van deze oefeningen draagt men in een jaar zoveel gebeden, Onze Vaders en Weesgegroeten op, als de goddelijke Zaligmaker slagen heeft gekregen tijdens zijn smartelijk Lijden.

In verband met deze openbaring heeft Jezus de heerlijkste verwachtingen in het vooruitzicht gesteld voor de personen die in geest van geloof en godsvrucht deze heilige praktijken zullen vervullen.

Beloften

Reeds lange tijd begeerde de H. Brigitta het aantal slagen te kennen door onze Heer Jezus Christus in zijn Lijden doorstaan, toen Hij haar verscheen en de volgende openbaring deed: “Ik heb in Mijn Lichaam 5480 slagen ontvangen. Indien gij deze in uw verering wilt gedenken, zult gij vijftien Onze Vaders en vijftien Weesgegroeten bidden en de volgende gebeden verrichten (die Hij haar aanwees) gedurende een volledig jaar. Na dit tijdperk zult gij elke wonde in Mijn Lichaam vereerd hebben.  Hij voegde hieraan toe dat al wie deze gebeden gedurende een jaar zou verrichten

 1. 15 zielen van zijn stamverwanten uit het Vagevuur zal redden.
 2. Daarbij zullen 15 rechtvaardigen van zijn familie de heiligmakende genade bewaren en erin versterkt worden.
 3. 15 zondaren van zijn geslacht zullen zich bekeren.
 4. De persoon die deze zal bidden, zal de eerste treden van de volmaaktheid beklimmen.
 5. 15 dagen vóór zijn dood zal Ik hem Mijn Heilig Lichaam schenken, opdat hij van de eeuwigdurende honger zou bevrijd worden en Ik zal hem Mijn kostbaar Bloed te drinken geven om hem in eeuwigheid te laven.
 6. 15 dagen vóór zijn dood zal hij volledig al zijn zonden kennen en er een oprecht berouw over voelen.
 7. Ik zal het teken van Mijn zegevierend kruis vóór hem plaatsen tot bescherming en verdediging tegen de hinderlagen van zijn vijanden.
 8. In zijn doodstrijd zal Ik aanwezig zijn met Mijn dierbare en welbeminde Moeder.
 9. Ik zal zijn ziel welwillend onthalen en ze in de eeuwige vreugde binnenleiden.
 10. Wanneer zij daar zal aangekomen zijn, zal Ik haar op wondere wijze te drinken geven van de fontein van mijn goedheid. Dit zal niet gebeuren met de zielen die deze gebeden niet opgezegd hebben.
 11. De zondaar die dertig jaar lang in doodzonde zou geleefd hebben en godvruchtig deze oefening zou doen, of het inzicht daartoe hebben, zal door de Heer vergiffenis van al zijn zonden verwerven.
 12. De Heer zal hem daarenboven tegen slechte bekoringen beschermen,
 13. en hem zijn vijf zintuigen bewaren.
 14. Hij zal zijn ziel vrijwaren van de eeuwige straffen.
 15. Hij zal alles bekomen wat hij zal vragen aan God en aan de Allerheiligste Maagd.
 16. Hij zal hem voor een plotselinge dood behoeden.
 17. Indien hij naar eigen wil zal geleefd hebben, wordt zijn leven verlengd.
 18. Telkens men deze gebeden zal verrichten, verdient men 100 dagen aflaat.
 19. Hij zal gevoegd worden bij het opperbeste koor der engelen.
 20. Wie ze aan iemand aanwijst, zal wegens zijn verdiensten eeuwigdurende blijdschap genieten.
 21. Op de plaats waar deze gebeden zich bevinden en waar ze opgezegd worden, is God aanwezig met Zijn genade.

Al deze voorrechten werden aan de H. Brigitta beloofd door een beeld van de gekruisigde Zaligmaker; op voorwaarde dat zij dagelijks deze oefeningen zou doen. Men moet die dagelijks gedurende een jaar godvruchtig verrichten om dezelfde gunsten te genieten.

Gebeden

Eerste gebed

Onze Vader, Wees gegroet

O Jezus Christus, oneindige zoetheid voor allen die U beminnen, vreugde die elk genoegen te boven gaat, hoop en heil voor de zondaars. Gij hebt bewezen geen groter verlangen te hebben dan onder de mensen te leven. Zelfs hebt Gij uit liefde tot hen, de menselijke natuur aangenomen. Wees indachtig al de smarten die Gij hebt doorstaan van het ogenblik van uw menswording af, maar vooral tijdens uw heilig lijden, zoals het voor alle eeuwen werd ontworpen en besloten door de goddelijke Voorzienigheid. Wees indachtig o Heer, dat Gij in het Laatste Avondmaal de voeten van uw leerlingen hebt gewassen, dat Gij hun uw Heilig Lichaam en uw Kostbaar Bloed hebt geschonken en dat Gij hun uw aanstaande lijden hebt voorspeld. Wees indachtig de droefheid en de bittere walging die Gij in uw Ziel hebt ondergaan; zoals Gij zelf hebt getuigd bij het slaken van de pijnlijke kreet “Mijn ziel is bedroefd tot de dood toe.” Wees indachtig alle angsten en smarten, die Gij in uw teder Lichaam hebt gevoeld reeds vóór de foltering van de kruisdood. Onder het uitbreken van het bloedig zweet hebt Gij tot driemaal toe een smeekbede tot de vader gericht, dan werd Gij door Judas, uw leerling, verraden en gevangen genomen door uw uitverkoren volk. Vervolgens werd Gij door valse getuigen beschuldigd, door die rechters onrechtvaardig veroordeeld, dit alles in uw jeugdige leeftijd en in de heerlijke Paasdagen. Wees indachtig dat Gij van uw klederen werd ontdaan en met de mantel der bespotting werd omhuld, dat men uw ogen en uw gelaat heeft bedekt, dat men U kaakslagen heeft toegediend, U met doornen gekroond en een rietstok in de handen gestopt. Vervolgens hebben de beulen U aan een zuil vastgebonden, uw Lichaam met slagen verscheurden U met smaad overladen. In de herinnering aan alle smarten en aan de droefheid die Gij voor uw Kruisoffer reeds hebt doorstaan, verleen mij o Heer, vóór mijn dood en waar berouw, een volledige belijdenis van mijn zonden, een herstellende boete en de vergiffenis van al mijn zonden. Amen.

Tweede gebed

Onze Vader, Wees gegroet

O Jezus, innige vreugde der Engelen, onuitputtelijke bron van genot, wees indachtig de schrik en de pijnen die U hebben overweldigd, toen de beulsknechten U als razende leeuwen omringden en U als om strijd allerlei beledigingen, kaakslagen, kwetsuren en onmenselijke folteringen toebrachten. Bij het overwegen van al deze kwellingen en dat ijzingwekkend leed, smeek ik U, o mijn Zaligmaker, mij van al mijn zichtbare en onzichtbare vijanden te bevrijden en mij door uw bescherming toegang te verlenen tot de eeuwige vreugde. Amen.

Derde gebed

Onze Vader, Wees gegroet

O Jezus, Schepper van hemel en aarde, oneindige God, alles beheersende Almacht, herinner U de bittere smarten die Gij hebt geleden toen de Joden uw heilige Handen en tedere Voeten met zware nagels hebben doorboord. Ten einde uw Lichaam in de gewenste houding te brengen hebben zij u met onuitsprekelijke wreedheid U op het kruis uitgestrekt en langs alle zijden uw eerbiedwaardige ledematen uiteen gerokken. Aldus breidden de wonden zich steeds verder uit en verwekten telkens nieuwe en grievende pijnen. Ik smeek U, o Jezus, door de gedachtenis aan dit grenzeloos leed van het Kruis, mij uw vrees en uw liefde te schenken. Amen.

Vierde gebed

Onze Vader, Wees gegroet

O Jezus, Hemelse Geneesheer, aan het kruis geslagen om onze wonden door de uwe te genezen, wees indachtig de ontelbare kneuzingen die Gij in al uw uiteengerokken ledematen hebt doorstaan, zodat er geen smart kan vergeleken worden bij de uwe. Van het hoofd tot de voeten was er geen enkel lichaamsdeel onaangetast en toch hebt Gij in deze oceaan van wee voortdurend tot de Vader gebeden voor uw vijanden: “Vader vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen.” Door deze oneindige barmhartigheid moge de gedachte aan uw grenzeloos lijden bij ons een volmaakt berouw en de vergiffenis van al onze zonden verwerven. Amen.

Vijfde gebed

Onze Vader, Wees gegroet

O Jezus, Beeld van eeuwige Schoonheid, wees indachtig uw zwaarmoedigheid toen Gij in het licht van uw Godheid de bestemming hebt voorzien der zielen, die door de verdiensten van uw droevig lijden zouden gered worden en tevens de menigte der verworpelingen die ten gevolge van hun zonden teloor moeten gaan. Om de ondergang van deze ellendige zondaars hebt Gij bittere klachten geslaakt. Met het oog op deze afgrond van medelijden en erbarmen en vooral uw opbeurend woord herdenkend tot de goede moordenaar: “Heden zult gij met Mij zijn in het Paradijs”, smeek ik U o zoete Jezus, mij in het uur van mijn dood genade te schenken. Amen.

Zesde gebed

Onze Vader, Wees gegroet

O Jezus, beminnelijke vorst, voorwerp van al onze verlangens, overdenk de smarten die Gij hebt gevoeld toen de beulen U als een booswicht bijna naakt op het kruis hebben genageld en verheven. Al uw vrienden en volgelingen hadden U verlaten, behalve uw welbeminde Moeder, die trouwvol U bijstond in uw doodstrijd, en uw leerling Johannes. Dan hebt Gij tot beiden gesproken: “Vrouw ziedaar uw zoon – zoon, ziedaar uw Moeder.” Ik smeek U, o mijn Zaligmaker, door het lijdenszwaard dat het hart van uw heilige Moeder heeft doorboord, U over mij te ontfermen in mijn lichamelijke en geestelijke nood en mij in al mijn beproevingen bij te staan, doch vooral in mijn laatste levensuur. Amen.

Zevende gebed

Onze Vader, Wees gegroet

O Jezus, bron van onuitputtelijk erbarmen, door een eindeloos gevoel van liefde gedreven, hebt Gij uw hart uitgestort in de kreet “Ik heb dorst!”. Door die drang naar de verlossing van het menselijk geslacht, bid ik U mijn Zaligmaker, in ons hart het verlangen op te wekken om in al onze daden de volmaaktheid na te streven en in ons wezen de lichamelijke begeerlijkheid en de aardse neigingen uit te roeien. Amen.

Achtste gebed

Onze Vader, Wees gegroet

O Jezus, genoegen voor het hart en zoete vreugde voor de geest, door de bittere gal en edik die Gij op het kruis hebt willen proeven uit liefde tot ons, vergun dat wij tijdens ons leven waardig uw kostbaar Bloed en Lichaam mogen ontvangen tot troost en geneesmiddel voor onze zielen. Amen.

Negende gebed

Onze Vader, Wees gegroet

O Jezus, Koning vol deugen en behagen voor de Geest, herdenk het zielenleed waardoor Gij, bij het naderen van de dood, overweldigd waart toen de Joden U steeds hebben beledigd en bespot. Dan hebt Gij in uw doodstrijd tot de Vader geroepen: “Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?” Door deze doodsangsten smeek ik U, o mijn Zaligmaker, mij in de verschrikking van de dood niet te verlaten. Amen.

Tiende gebed

Onze Vader, Wees gegroet

O Jezus, Begin en Einde van al het bestaande, de Weg, de Waarheid en het Leven, wees indachtig dat Gij voor ons in een afgrond van smarten waart gedompeld. Ten aanzien van dit eindeloos wee, leer mij in ware geest van naastenliefde uw geboden te onderhouden, uw geboden o Heer, die licht en gemakkelijk zijn voor hen die U beminnen. Amen.

Elfde gebed

Onze Vader, Wees gegroet

O Jezus, onpeilbare diepte van barmhartigheid, ik smeek U, in herinnering aan de Wonden die U tot in het merg der beenderen en tot in de ingewanden hebben gepijnigd, trek mij, ongelukkige, uit de vloed van mijn zonden. Verberg mij voor uw aanschijn in de opening van uw Wonden totdat uw rechtvaardige toorn verzoend is. Amen.

Twaalfde gebed

Onze Vader, Wees gegroet

O Jezus, Spiegel van Waarheid, Band van eendracht en liefde, herdenk de menigvuldige wonden die gans uw Lichaam hebben overdekt, U hebben verscheurd en rood gekleurd door het vergieten van uw aanbiddelijk Bloed. O mateloze mijn die Gij voor ons in uw maagdelijk Lichaam hebt doorstaan; o goede Jezus, wat kunt Gij nog meer doen! Ik smeek U, o mijn Zaligmaker, al uw Wonden diep in mijn hart te prenten, ten einde er voortdurend uw smart en uw liefde te voelen. Moge uw liefde in mij elke dag aangroeien en moge de vrucht van uw Lijden mijn ziel louteren opdat ik bij U, de Bron van alle goed en vreugde, veilige moge aankomen. Moge deze wens, o zoetste Jezus, in het eeuwig leven verwezenlijkt worden. Amen.

Dertiende gebed

Onze Vader, Wees gegroet

Jezus, sterke onoverwinnelijke Koning, herinner U het leed, dat Gij hebt gevoeld toen al uw krachten van uw Lichaam en Ziel volledig waren uitgeput, zodat Gij het hoofd hebt neergebogen al prevelend: “Alles is volbracht!”. Door deze totale uitputting smeek ik U, Heer Jezus, medelijden te hebben met mij in het laatste stervensuur, als mijn hart zal beklemd zijn en mijn geest beneveld. Amen.

Veertiende gebed

Onze Vader, Wees gegroet

O Jezus, enige Zoon van God de Vader, glans en afstraling van Zijn Wezen, wees indachtig de laatste woorden die over uw aanbiddelijke lippen zijn gekomen. Uw Lichaam was gans verscheurd, uw Hart gebroken, en dan hebt Gij, in uw oneindige barmhartigheid om ons vrij te kopen, de geest gegeven. Door deze pijnlijke dood, smeek ik U, o Koning der Heiligen, geef mij kracht om te weerstaan aan de duivel en aan het vlees, opdat ik moge verzaken aan de wereld om enkel nog in U te leven. Na mijn dood, ontvang mijn ziel bij U terug. Amen.

Vijftiende gebed

Onze Vader, Wees gegroet

O Jezus, ware en vruchtbare wijnstok, herdenk het overvloedig verlies van uw Heilig Bloed dat Gij zo edelmoedig hebt uitgestort, gelijk de wijntros onder de wijnpers. Uit uw Zijde, met een lansstoot doorboord, vloeide er Water en Bloed, zodat geen enkel druppel Bloed in uw Lichaam is gebleven. Als welriekende mirre werd dat aanbiddelijk Lichaam vernietigd; de levenssappen zijn eruit gevloeid en het merg uwer beenderen is uitgedroogd. Door uw bitter Lijden en door het uitstorten van uw Kostbaar Bloed, o Zoete Jezus, breng mijn hart een liefdewonde toe, opdat rouwmoedige tranen dag en nacht mijn wangen bevochtigen. Keer mij volledig tot U: dat mijn gebed U aangenaam weze en dat mijn hart voor U een voortdurende verblijfplaats worde. Moge mijn leven zo verdienstelijk zijn dat ik, bij mijn dood, uw Paradijs mag binnentreden om U eeuwige te loven en te aanbidden samen met de ontelbare koren van Engelen en Heiligen. Amen.

 

Goedkeuring

Nihil obstat: Mechliniae 6 oct. 1952, R. Taverniers c.l.c.; Imprimatur: Mechliniae, 6 oct. 1952 + L. Suenens. vic. gen.

 

Open als word-bestand.

Groetenis tot Maria

15 augustus is het Hoogfeest van Maria Ten Hemel-opneming. Vorig jaar haalden wij de visioenen van de Zalige A.K. Emmerick aan, die verhalen over deze wondere gebeurtenis. Wij willen u dit keer een mooi gebed meegeven, geschreven door de Belgische Pater Paulus Luyckx (+ 1896), die ook bekend was als de grote wonderdoener (vanwege de vele mirakelen die hij heeft verricht). Hij was monnik in de Sint-Petrus- en Paulusabdij van Dendermonde, en was een leeftijdsgenoot van het Heilig Paterke van Hasselt, maar is echter nooit zalig- of heiligverklaard. Hij werkte aan het herstel van de abdij van Affligem en stichtte de abdij van Steenbrugge.

Ik groet U, Maria, Dochter van God de Vader.
Ik groet U, Maria, Moeder van God de Zoon.
Ik groet U, Maria, Bruid van de H. Geest.
Ik groet U, Maria, Tempel van de Allerheiligste Drievuldigheid.
Ik groet U, Maria, witte Lelie der schoonblinkende Drievuldigheid.
Ik groet U, Maria, welriekende Roos van het Hemels Hof.
Ik groet U, Maria, vol aangenaamheid en ootmoedigheid, van wie de Koning van Hemel en Aarde heeft willen geboren en opgevoed worden.
Ik groet U, Maria, Koningin der Maagden.
Ik groet U, Maria, Koningin der Martelaren, wiens ziel met droefheid vervuld werd.
Ik groet U, Maria, Koningin en Meesteres, aan wie alle macht gegeven werd in de Hemel en op Aarde.
Ik groet U, Maria, Koningin van mijn hart, mijn verlangen, mijn leven en geheel mijn hoop.
Ik groet U, Maria, zeer minnelijke Moeder.
Ik groet U, Maria, zeer wonderlijke Moeder.
Ik groet U, Maria, Moeder der schone liefde.
Ik groet U, Maria, zonder vlek ontvangen.
Ik groet U, Maria, vol van genade, de Heer is met U, gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam.
Gezegend is uw bruidegom, de H. Jozef.
Gezegend is uw vader, de H. Joachim.
Gezegend is uw moeder, de H. Anna.
Gezegend is uw Engel Gabriël.
Gezegend is de Eeuwige Vader, die U uitverkoren heeft.
Gezegend is uw Zoon, die U bemind heeft.
Gezegend is de H. Geest, die U tot Zijn Bruid aangenomen heeft.
O allerheiligste Maagd en Moeder Gods, dat allen die U beminnen, U loven.
Geef ons allen uw moederlijke zegen, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Pater Paulus zei dat iemand die deze groetenis tot Maria bidt, overtuigd mag zijn dat de H. Maagd hem inderdaad haar zegen geeft.
Hij zei tot iemand: “Deze groetenis is zo schoon! Verzuimt nooit ze ’s morgens te bidden. Vanuit de hoge Hemel zal Maria u zegenen, en ge moet dan uw kruis maken. Ja, ja, ware het u gegeven zulks te zien! Ik weet zeker dat Maria u dan zegent.”
En hij voegde eraan toe: “Deze groetenis tot Maria is heel krachtig tot bekering van een zondaar.”

Imprim. 26-8-1978. O. Schelfhout. Vic. Gen.

Litanie van het Kostbaar Bloed

Juli is traditioneel de maand toegewijd aan het Kostbaar Bloed. Ik wil de lezers nog deze litanie meegeven:

Heer, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
Christus, aanhoor ons.
Christus, verhoor ons.
God, Hemelse Vader, ontferm U over ons.
God, Zoon, Verlosser van de Wereld, ontferm U over ons.
God, Heilige Geest, ontferm U over ons.
Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.

Bloed van Christus, enige Zoon van de eeuwige Vader, verlos ons. (*)
Bloed van Christus, mensgeworden Woord van God, *
Bloed van Christus, van het nieuw en eeuwig verbond, *
Bloed van Christus, over de aarde uitgestort tijdens de doodstrijd, *
Bloed van Christus, vloeiend bij de geseling, *
Bloed van Christus, sijpelend bij de doornenkroning, *
Bloed van Christus, vergoten op het kruis, *
Bloed van Christus, losprijs van ons heil, *
Bloed van Christus, zonder hetwelk geen vergeving mogelijk is, *
Bloed van Christus, Eucharistisch voedsel en zuivering van de zielen, *
Bloed van Christus, stroom van barmhartigheid, *
Bloed van Christus, overwinning over de duivelen, *
Bloed van Christus, sterkte van de martelaren, *
Bloed van Christus, kracht van de belijders, *
Bloed van Christus, bron van maagdelijkheid, *
Bloed van Christus, steun van hen die in gevaar zijn, *
Bloed van Christus, verkwikking van hen die lijden, *
Bloed van Christus, troost in tranen, *
Bloed van Christus, hoop van de boetvaardigen, *
Bloed van Christus, hulp van de stervenden, *
Bloed van Christus, vrede en zoetheid van de harten, *
Bloed van Christus, onderpand van eeuwig leven, *
Bloed van Christus, dat de zielen uit het vagevuur bevrijdt, *
Bloed van Christus, alle eer en lof overwaardig, *

Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, spaar ons Heer.
Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, verhoor ons Heer.
Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, ontferm U over ons.

Heer, kom uw dienaren te hulp.
Die gij vrijgekocht hebt met uw Kostbaar Bloed.

Laten wij bidden.
Almachtige, eeuwige God, uw Zoon heeft zich op het Kruis geofferd om ons leven te geven en met ons een nieuw verbond te sluiten, bezegeld door zijn Kostbaar Bloed. Niet is voor ons meer waardevol dan dat Bloed dat wij vereren. Wij bidden U nederig, ons in ons leven van elke dag iets mede te geven van uw liefde. Door Christus, uw Zoon, onze Heer. Amen.

(Mijn excuses dat ik deze litanie niet eerder heb gepost)

 

Litanie voor de zielen in het Vagevuur

O Heer erbarm U over de lijdende zielen en help:

 • Mijn lieve ouders en voorouders, Mijn Jezus, barmhartigheid!
 • Mijn zusters en naaste verwanten,
 • Al mijn geestelijke en materiële weldoeners,
 • Allen die mij door hun vriendschap nabij waren,
 • Allen die ik liefde of gebed verschuldigd ben,
 • Allen die ik nadeel of schade berokkend heb,
 • Allen die mij hebben misdaan,
 • Zij die de vereniging met U het meest nabij zijn,
 • Die het meest moeten lijden,
 • Die van de bevrijding het verst af zijn,
 • Die het minste hulp ontvangen,
 • Die het meest voor de Kerk hebben verdiend,
 • De rijken, die daar het armst zijn,
 • De machtigen, die nu als geringe dienaars zijn,
 • De ijdelen die hun tijd hebben verkwist,
 • De armen, die Gods rijkdom niet hebben gezocht,
 • De lauwen, die het gebed weinig hebben beoefend,
 • De tragen, die zoveel goede werken hebben verzuimd,
 • De kleingelovigen, die de heilige sacramenten hebben verwaarloosd,
 • De gewoontezondaars, die enkel door het wonder der genade werden gered,
 • De ouders, die over hun kinderen niet waakten,
 • De oversten, die zich om het zielenheil van hun onderdanen niet bekommerden,
 • De blinde mensen, die bijna enkel naar geld en genot streefden,
 • De aardsgezinden, die hun geld of talent niet voor de hemel ten nutte maakten,
 • De dorren, die zovelen zagen sterven en toch hun eigen dood niet gedachten,
 • Zij die hun eeuwige woning niet bijtijds bestelden, noch zich voor de grote reis tijdig hebben uitgerust,
 • Allen, die U zoveel te strenger oordeelt naarmate U grotere dingen aan hen had toevertrouwd,
 • De pausen, koningen en vorsten,
 • De bisschoppen en hun raadgevers,
 • De leraars en zielenherders,
 • De overleden priesters van dit bisdom,
 • De priesters en kloosterlingen van heel de Katholieke Kerk,
 • De verdedigers van het heilig Geloof,
 • Zij die op de slagvelden en in oorlogen vielen,
 • Zij, die in de zee werden begraven,
 • Zij die door een beroerte om het leven kwamen,
 • Zij die zonder sacramenten stierven,
 • Zij die door aardbevingen om het leven kwamen,
 • Zij die vandaag of morgen zullen sterven,
 • Mijn eigen arme ziel, wanneer zij eens voor uw oordeel zal verschijnen,

Heer geef hen allen de eeuwige rust. Glorie zij de Vader….

Verantwoordelijke uitgever: L. Van den Borre – Oostende – kerkelijk goedgekeurd