CATECHISMUS: Over de geloofsbelijdenis – Les 11: Van daar zal Hij komen oordelen, de levenden en de doden

1. Deze woorden: “Van daar zal Hij komen oordelen, de levenden en de doden”, betekenen dat op het einde van de wereld Jezus zichtbaar en met grote heerlijkheid alle mensen zal komen oordelen en iedereen zal belonen naar zijn werken. 2. “De levenden”, betekent voor ons: de rechtvaardigen en de zondaars; diegenen die nog leven … More CATECHISMUS: Over de geloofsbelijdenis – Les 11: Van daar zal Hij komen oordelen, de levenden en de doden

CATECHISMUS: Over de geloofsbelijdenis – Les 10: Die zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader

1. In de geloofsbelijdenis staat dat Jezus “zit”, om ons te leren dat Hij in de hemel rust en een eeuwig geluk geniet. 2. Jezus zit in de hemel als een koning op zijn troon en als een rechter op zijn rechterstoel. In die tweevoudige hoedanigheid oefent Hij de wetgevende en de rechterlijke macht uit … More CATECHISMUS: Over de geloofsbelijdenis – Les 10: Die zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader

CATECHISMUS: Over de geloofsbelijdenis – Les 9: Die opgevaren is ten hemel

1. Deze woorden: “die opgestegen is ten hemel”, betekenen dat Jezus Christus, veertig dagen na zijn verrijzenis, door zijn eigen macht ten hemel is opgestegen, in de aanwezigheid van een groot aantal van zijn leerlingen. 2. Voor zijn Hemelvaart was Jezus Christus in de hemel als God, maar niet als mens. Sinds zijn Hemelvaart is … More CATECHISMUS: Over de geloofsbelijdenis – Les 9: Die opgevaren is ten hemel

CATECHISMUS: Over de geloofsbelijdenis – Les 8: En de derde dag verrezen uit de doden

1. Deze woorden: “de derde dag verrezen uit de doden”, betekenen dat Jezus Christus, op de derde dag van zijn dood, zijn ziel met zijn lichaam verenigde; levend werd; en verheerlijkt uit zijn graf opstond. Dit deed Hij door de uitwerking van zijn almacht. 2. Het lichaam had geen drie volle dagen in het graf … More CATECHISMUS: Over de geloofsbelijdenis – Les 8: En de derde dag verrezen uit de doden

Onbevlekte Ontvangenis van Maria – CATECHESE: Over de voorrechten van Maria

Benedicta es tu, Virgo Maria, a Domino Deo Proa omnibus mulieribus Wij vieren heden, Beminde Parochianen, de feestdag van de Onbevlekte Ontvangenis der Allerheiligste Maagd Maria. Na de feestdag van haar Hemelvaart, die de bekroning is van haar deugdzaam leven, wordt deze dag terecht als de grootste van al haar feestdagen gehouden, daar hij de … More Onbevlekte Ontvangenis van Maria – CATECHESE: Over de voorrechten van Maria

CATECHISMUS: Over de geloofsbelijdenis – Les 7: Die nedergedaald is ter helle

1. De eerste woorden van dit artikel (“Die nedergedaald is ter helle”) betekenen dat Jezus Christus’ ziel naar de hel neerdaalde, nadat Hij gestorven was. Zijn ziel verbleef in de hel zolang zijn lichaam in het graf lag. God de Zoon verbleef dus gelijktijdig in het graf én in de hel. Dit is perfect mogelijk, … More CATECHISMUS: Over de geloofsbelijdenis – Les 7: Die nedergedaald is ter helle

CATECHISMUS: Over de geloofsbelijdenis – Les 6: Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven

1. Het mysterie van de verlossing is het mysterie van God de Zoon die op het kruis gestorven is om alle mensen te verlossen. 2. De woorden “geleden onder Pontius Pilatus” betekenen dat Jezus Christus geestlijke en lichamelijke armoede en verdrukking heeft geleden toen Pontius Pilatus als Romeins bestuurder over Judea heerste. 3. Geestelijk werd … More CATECHISMUS: Over de geloofsbelijdenis – Les 6: Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven

CATECHISMUS: Over de geloofsbelijdenis: Les 5 – Die geboren is uit de Maagd Maria

Uitleg van de plaat 1. In het midden van de plaat, wordt het kind Jezus geboren in de stal te Betlehem. Maria, zijn Moeder, en de heilige Jozef, zijn voedstervader, bewijzen Hem alle mogelijke diensten. Bij de kribbe waarin het Kind rust, zien we een os en een ezel die zich daar volgens de overlevering … More CATECHISMUS: Over de geloofsbelijdenis: Les 5 – Die geboren is uit de Maagd Maria

CATECHISMUS: Over de geloofsbelijdenis: Les 4 – Die ontvangen is van de Heilige Geest

Mysterie van de menswording 1. Het mysterie van de menswording is verwoord in het tweede en in het derde artikel van de geloofsbelijdenis. Het is het mysterie hoe de Zoon van God mens is geworden. 2. God de Zoon heeft de menselijke natuur aangenomen. In het maagdelijk lichaam van Maria, zijn moeder, heeft Hij een … More CATECHISMUS: Over de geloofsbelijdenis: Les 4 – Die ontvangen is van de Heilige Geest