Onbevlekte Ontvangenis van Maria – CATECHESE: Over de voorrechten van Maria

Benedicta es tu, Virgo Maria, a Domino Deo Proa omnibus mulieribus Wij vieren heden, Beminde Parochianen, de feestdag van de Onbevlekte Ontvangenis der Allerheiligste Maagd Maria. Na de feestdag van haar Hemelvaart, die de bekroning is van haar deugdzaam leven, wordt deze dag terecht als de grootste van al haar feestdagen gehouden, daar hij de … More Onbevlekte Ontvangenis van Maria – CATECHESE: Over de voorrechten van Maria

CATECHISMUS: Over de geloofsbelijdenis – Les 7: Die nedergedaald is ter helle

1. De eerste woorden van dit artikel (“Die nedergedaald is ter helle”) betekenen dat Jezus Christus’ ziel naar de hel neerdaalde, nadat Hij gestorven was. Zijn ziel verbleef in de hel zolang zijn lichaam in het graf lag. God de Zoon verbleef dus gelijktijdig in het graf én in de hel. Dit is perfect mogelijk, … More CATECHISMUS: Over de geloofsbelijdenis – Les 7: Die nedergedaald is ter helle

Het Scheppingsverhaal dient letterlijk genomen te worden

Enkele dagen geleden had ik een droom. Ik was in een grote stad ergens in het buitenland, wellicht Amerika, en ik stond voor een groot nieuw winkelcentrum die ze over een straat hadden gebouwd. Op het trottoir stonden grote bewegwijzeringen met o.a. in het groot ‘Missing Link’ met een pijl naar het museum waar dit … More Het Scheppingsverhaal dient letterlijk genomen te worden

CATECHISMUS: Over de geloofsbelijdenis – Les 6: Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven

1. Het mysterie van de verlossing is het mysterie van God de Zoon die op het kruis gestorven is om alle mensen te verlossen. 2. De woorden “geleden onder Pontius Pilatus” betekenen dat Jezus Christus geestlijke en lichamelijke armoede en verdrukking heeft geleden toen Pontius Pilatus als Romeins bestuurder over Judea heerste. 3. Geestelijk werd … More CATECHISMUS: Over de geloofsbelijdenis – Les 6: Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven

CATECHISMUS: Over de geloofsbelijdenis: Les 5 – Die geboren is uit de Maagd Maria

Uitleg van de plaat 1. In het midden van de plaat, wordt het kind Jezus geboren in de stal te Betlehem. Maria, zijn Moeder, en de heilige Jozef, zijn voedstervader, bewijzen Hem alle mogelijke diensten. Bij de kribbe waarin het Kind rust, zien we een os en een ezel die zich daar volgens de overlevering … More CATECHISMUS: Over de geloofsbelijdenis: Les 5 – Die geboren is uit de Maagd Maria

CATECHISMUS: Over de geloofsbelijdenis: Les 4 – Die ontvangen is van de Heilige Geest

Mysterie van de menswording 1. Het mysterie van de menswording is verwoord in het tweede en in het derde artikel van de geloofsbelijdenis. Het is het mysterie hoe de Zoon van God mens is geworden. 2. God de Zoon heeft de menselijke natuur aangenomen. In het maagdelijk lichaam van Maria, zijn moeder, heeft Hij een … More CATECHISMUS: Over de geloofsbelijdenis: Les 4 – Die ontvangen is van de Heilige Geest

CATECHISMUS: Over de geloofsbelijdenis: Les 3 – En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer

1. Net als de engelen, heeft God Adam en Eva geschapen in een toestand van heiligmakende genade. Zij kenden geen lijden en ze moesten niet sterven. 2. De duivel maakte zich onherkenbaar in de gedaante van een slang en spoorde onze eerste ouders aan God ongehoorzaam te zijn door van de verboden vrucht te eten. … More CATECHISMUS: Over de geloofsbelijdenis: Les 3 – En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer

CATECHISMUS: Over de geloofsbelijdenis: Les 2 – (vervolg eerste artikel) Schepper van Hemel en Aarde

  1. Deze woorden van de geloofsbelijdenis: God is de Schepper van hemel en aarde, betekenen dat God de hemel en de aarde, en alles wat daarin is, uit niets gemaakt heeft. 2. De mensen kunnen niet scheppen, omdat men, om iets van niets te maken, almachtig moet zijn. God alleen kan scheppen, omdat Hij … More CATECHISMUS: Over de geloofsbelijdenis: Les 2 – (vervolg eerste artikel) Schepper van Hemel en Aarde

CATECHISMUS: Over de geloofsbelijdenis: Les 1 – Ik geloof in God de Almachtige Vader

Vanaf vandaag zullen we wekelijks een les brengen uit de Prentencatechismus, als geloofsonderricht. Hier volgt les 1. De openbaring 1. God kan met de mensen spreken, want Hij heeft hen de gave van het spreken geschonken. 2. God heeft met de mensen gesproken en dat noemen we de openbaring. 3. Zonder de openbaring zouden we … More CATECHISMUS: Over de geloofsbelijdenis: Les 1 – Ik geloof in God de Almachtige Vader

Over de bekoring – uit de Navolging van Christus

Uit de Navolging van Christus – Thomas A. Kempis Traktaat 3 – hoofdstuk 12 Wij moeten verduldigheid leren en tegen de begeerlijkheid vechten De dienaar: Heer, mijn God, zoals ik wel zie is verduldigheid mij hoogst noodzakelijk, want in dit leven overkomt ons heel wat tegenslag. Hoe ik het ook aanleg om vrede te hebben, … More Over de bekoring – uit de Navolging van Christus